Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

holdyourbreath
Reposted fromshakeme shakeme viaemptybed emptybed
holdyourbreath
2861 228b 390
Musi gdzieś istnieć język, w którym słowo "obietnica" brzmi tak samo jak słowo "ścieżka"
Reposted fromhhmm hhmm viadygoty dygoty
holdyourbreath
7016 498a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula
8354 c6f2 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viarevalie revalie
holdyourbreath
Reposted fromlifeless lifeless viarevalie revalie
holdyourbreath
holdyourbreath
holdyourbreath
2180 daf1 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viakumiko kumiko
holdyourbreath
Reposted fromweightless weightless viathealex thealex
holdyourbreath
2810 76d8 390
Reposted fromfoods foods
holdyourbreath
2899 6636 390
Reposted fromfoods foods
holdyourbreath
2940 72ac 390
Reposted fromfoods foods
7115 d24d 390
Reposted fromdeviate deviate viaeternaljourney eternaljourney
9393 6202 390

grett:

Mt.Fuji by kamo_o on Flickr.

Reposted fromtwice twice viaszarakoszula szarakoszula
2954 4cea 390
Reposted frompruderia pruderia viaeternaljourney eternaljourney
holdyourbreath
Zamykaj każdy dzień i nie wracaj do niego. Zrobiłeś, co mogłeś. Palnąłeś przy tym parę gaf i niedorzeczności. Zapomnij o nich tak szybko, jak tylko potrafisz. Jutro będzie nowy dzień. Rozpocznij go bez zmartwień, w nastroju zbyt dobrym, aby przejmować się bzdurami z przeszłości.
— ;)
Reposted fromSalute Salute vianivea nivea
holdyourbreath
6401 99d6 390
holdyourbreath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl